Kwaliteitszorg

Op De Floriant hechten we veel belang aan de kwaliteitsbewaking van ons onderwijs.

We maken daarbij gebruik van een tweetal instrumenten.

Het Leerlingvolgsysteem (LVS). Twee maal per jaar worden er bij de kinderen landelijk genormeerde toetsen (veelal CITO) afgenomen. Voor de verwerking van de uitslagen en het trekken van conclusies maken we gebruik van het LVS

Het Oudertevredenheidsonderzoek. Deze wordt elke twee jaar afgenomen onder alle ouders van de school. Deze is in schooljaar 2016-2017 in maart afgenomen.

Regulier ouder tevredenheidspeiling resultaten 2017

HB ouder tevredenheidspeiling resultaten 2017