Ons Onderwijs

Ons onderwijs

IKC Floriant staat al zo’n 27 jaar in deze mooie wijk. Wij zijn dan ook trots op onze school en dit is niet zonder reden. Onlangs kregen we van de Inspectie de beoordeling “GOED”. De uitstroom leerlingen die naar HAVO en VWO gaat is maar liefst 94,1 % (2019).

IKC Floriant biedt onderwijs aan zowel reguliere als hoogbegaafde leerlingen in de basisschoolleeftijd. In praktijk betekent dit dat er naast de reguliere groepen ook 3 groepen hoogbegaafde leerlingen zijn waaraan voltijds les op hun eigen niveau wordt gegeven. Door de dagelijkse interactie tussen de reguliere- en de HB-groepen profiteren leerlingen van elkaars talenten en van de extra voorzieningen, vakdocenten en kennis die aanwezig zijn.

Het team van IKC Floriant is ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft en de kans moet krijgen om deze verder te kunnen ontwikkelen. Wij doen dit door een prettige en gezonde omgeving te creëren, waarin ieder kind gezien wordt. Elk kind is immers uniek. Wij stimuleren onze leerlingen in de zoektocht naar hun talenten en zichzelf, waarbij de driehoek leerling – ouders – leerkracht centraal staat en zijn van mening dat ouders als ervaringsdeskundige van hun eigen kind hierbij een essentiële rol spelen.

Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. Zie Scholen op de kaart – leerlingwaardering
De basis voor veiligheid ligt o.a. in onze Katholieke identiteit, onze omgangsvormen, onze methode PBS (stimuleren/aanleren gewenst gedrag) en het groepsdoorbrekend werken (IPC/projectonderwijs). We zijn ons ervan bewust dat een goed pedagogisch klimaat niet in een methode zit maar in de invulling die wij er als team aan geven en wat daarbij ons voorbeeldgedrag is. Als team spreken we dan ook geregeld met elkaar over dit thema, kijken we naar wat goed gaat en wat we anders zouden kunnen doen. Het klimaat wordt mede vorm gegeven door het gesprek dat we aangaan met ouders en met de kinderen. De veiligheid waarborgen van alle kinderen op IKC Floriant vraagt dagelijks een actieve positieve houding van alle medewerkers en betrokkenen.

Een veilig klimaat

Binnen IKC Floriant streven we naar een pedagogisch klimaat die voor iedereen plezierig en veilig is. Alleen dan komt een kind tot ontwikkeling en is het in staat om te leren. Daarbij zetten we Trefwoord, PBS en Taakspel in.

Dagelijks zijn we met de kinderen in gesprek over normen en waarden en hoe we dat aan elkaar kunnen laten zien. Enerzijds vanuit onze katholieke identiteit en het werken met de methode Trefwoord. Anderzijds door het werken met PBS vanuit een positieve grondhouding. Daarbij staat centraal hoe we met elkaar om willen gaan en vertalen dat in gedragsverwachtingen.

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hierbij leren wij leerlingen wat onze gedragsverwachtingen zijn. Wij spreken over gedragsverwachtingen en gaan wij uit van een positieve grondhouding. Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd en ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Voor het aanleren van een gewenste werkhouding spelen de kinderen in teams Taakspel tijdens de reguliere lessen. De leraar en de kinderen bespreken welke werkhoudingsafspraken er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen vooraf punten en wanneer ze voldoende punten overhouden, komen ze in aanmerking voor een beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de afspraken te houden. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. De nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het doel van Taakspel is kinderen zich beter aan werkafspraken houden, waardoor ze beter en taakgericht kunnen werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

X