Ongewoon goed onderwijs

Ons team van IKC Floriant is ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft. Om dit talent verder te ontwikkelen bieden wij het volgende onderwijs:

 • ‘s Ochtends werken we aan een stevige basis van (begrijpend) lezen, rekenen en taal
  Hiermee behalen we een hoge uitstroom van leerlingen die naar HAVO en VWO gaan, maar liefst 94,1% in 2019.
 • ’s Middags leren de kinderen van groep 1 t/m 8 binnen thema’s over de wereld om ons heen
  Dit doen wij door de methode IPC in te zetten en door verschillende jaargroepen met elkaar samen te laten werken.
 • De hele dag hebben we aandacht voor elk kind en bieden we een fijne veilige plek
  Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar fijn en veilig op school. Zie Scholen op de kaart – leerlingwaardering

Integraal Kindcentrum

IKC Floriant biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. De opvang van IKC Floriant wordt verzorgd door De Drie Ballonnen.

Tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
Voor en na schooltijd zijn de kinderen van harte welkom op de buitenschoolse opvang en tussen de middag verzorgt de Drie Ballonnen ook de tussenschoolse opvang. Elke dag staat er tijdens de TSO/BSO een gevarieerd activiteitenprogramma klaar. We knutselen/spelen en gaan graag naar buiten! Dan spelen we op het schoolplein of in het park of gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij de dieren bij kinderboerderij De Balijhoeve. In de vakanties is er een speciaal vakantieprogramma met workshops en uitjes.

Wij zijn dagelijks van 07.00u tot 18.30u open.

Een fijne veilig plek

Als team willen wij dat elk kind zich fijn en veilig voelt bij ons op school en dagelijks met plezier naar school gaat. Alleen dan komt een kind tot ontwikkeling en is het in staat om te leren.

Elke dag gaan we met kinderen in gesprek over normen en waarden en hoe we dat aan elkaar kunnen laten zien. Dat doen wij vanuit onze katholieke identiteit en het werken met de methode Trefwoord. Maar ook door het inzetten van de PBS (Positive Behavior Support) aanpak.

Met PBS leren we de kinderen wat onze gedragsverwachtingen op school zijn. Dit doen we door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te negeren. Vanuit het oogpunt ‘wat je aandacht geeft groeit’ stimuleren wij de kinderen op een positieve manier zich te houden aan de klas-, gang- en pleinafspraken.

Voor het aanleren van een gewenste werkhouding spelen de kinderen in teams Taakspel tijdens de lessen. De leraar en de kinderen bespreken welke werkhoudingsafspraken er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de afspraken te houden. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Het doel van Taakspel is kinderen zich beter aan werkafspraken houden, waardoor ze beter en taakgericht kunnen werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Leren en doen

Elke middag werken kinderen binnen verschillende jaargroepen samen aan een thema, dit doen wij middels de methode IPC.
IPC biedt thematisch onderwijs a.d.h.v. wereldoriënterende thema’s. Het streven is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk. Binnen de samenwerkingsopdrachten leren kinderen zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. Bij de verwerkingsopdrachten worden vaardigheden aangeboden en aangeleerd m.b.t. executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden.

Een voorbeeld van IPC met het thema Prehistorie (geschiedenis):

 • Ontdekken van de Europese landen in de IJstijd (aardrijkskunde)
 • Fossielen maken van klei (creatief)
 • Flora en fauna van die tijd (biologie)
 • Bezoek aan Naturalis (leren en doen buiten de school)

Onderwijs op maat

Op onze school geeft ons team op verschillende niveaus onderwijs. Van vakantie tot vakantie stellen we een periodeplan met de doelen op. Aan de hand van de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen bieden we de leerstof op niveau aan. We werken standaard op 4 niveaus, 3 basisniveaus (gemiddelde instructie, intensieve instructie en verkorte instructie) en waar nodig een 4e individueel niveau. Bij elk vak delen we de niveaus apart in, rekening houdend met hetgeen dat het kind nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

Binnen het werken op niveaus bieden we ook gedifferentieerde instructie volgens het directe instructie model, het werken aan de instructietafel en het lopen van hulprondes. Ook het verwerken van de lesstof vindt op niveau plaats, zowel naar inhoud als naar tempo.

Leerlingen die meer aankunnen bieden we verkorte instructie en verdiepende en verrijkende opdrachten waardoor zij uitdaging ervaren. Leerlingen die iets meer ondersteuning nodig hebben bieden we een helpende hand d.m.v. extra ‘andere’ instructie en meer oefentijd.

Hoogbegaafden

Sinds 2007 verzorgen wij voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze leerlingen hebben een andere onderwijs en leerbehoefte en behoefte aan ‘een peergroup’: een groep kinderen die op dezelfde golflengte communiceert en gelijksoortige interesses deelt.
Ons doel is dat de leerling zich gehoord voelt. Een top-down aanpak, leren frustreren, zelfreflectie en het leren-leren zijn componenten die hierbij aansluiten. Binnen IKC-Floriant wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en executieve/21e eeuwse vaardigheden. Belangrijk is dat het welbevinden hierin centraal staat. Dit betekent dat met name de focus ligt op het reduceren/voorkomen van faalangst, onderpresteren en perfectionisme.

De formule is van belang bij de aanpak: Talent x Inzet x Motivatie = Resultaat
Hierbij helpt het zichtbaar maken van de fixed versus de growth mindset.

De afdeling hoogbegaafden werkt met toelatingseisen waarbij er o.a. gekeken wordt naar het gedrag, de werkhouding, creatief denkvermogen, IQ e.d.. Een Schoolzorgcommissie HB bepaalt uiteindelijk of een HB-leerling kan gaan deelnemen aan het voltijds HB-onderwijs.

X