Ongewoon goed onderwijs

Ons team van IKC Floriant is ervan overtuigd dat elk kind talenten heeft. Om dit talent verder te ontwikkelen bieden wij het volgende onderwijs:

 • ‘s Ochtends werken we aan een stevige basis van (begrijpend) lezen, rekenen en taal
  Hiermee behalen we een hoge uitstroom van leerlingen die naar HAVO en VWO gaan, maar liefst 70% in 2022.
 • ’s Middags leren de kinderen van groep 1 t/m 8 binnen thema’s over de wereld om ons heen
  Dit doen wij door de methode IPC in te zetten en door verschillende jaargroepen met elkaar samen te laten werken.
 • De hele dag hebben we aandacht voor elk kind en bieden we een fijne veilige plek
  Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar fijn en veilig op school. Zie Scholen op de kaart – leerlingwaardering

Integraal Kindcentrum

IKC Floriant biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. De opvang van IKC Floriant wordt verzorgd door Junis.

Tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
Voor en na schooltijd zijn de kinderen van harte welkom op de buitenschoolse opvang en tussen de middag verzorgt Junis ook de tussenschoolse opvang. Elke dag staat er tijdens de TSO/BSO een gevarieerd activiteitenprogramma klaar. We knutselen/spelen en gaan graag naar buiten! Dan spelen we op het schoolplein of in het park of gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij de dieren bij kinderboerderij De Balijhoeve. In de vakanties is er een speciaal vakantieprogramma met workshops en uitjes.

Wij zijn dagelijks van 07.00u tot 18.30u open.

Een fijne veilig plek

Als team willen wij dat elk kind zich fijn en veilig voelt bij ons op school en dagelijks met plezier naar school gaat. Alleen dan komt een kind tot ontwikkeling en is het in staat om te leren.

Elke dag gaan we met kinderen in gesprek over normen en waarden en hoe we dat aan elkaar kunnen laten zien. Dat doen wij vanuit onze katholieke identiteit en het werken met de methode Trefwoord. Maar ook door het inzetten van de PBS (Positive Behavior Support) aanpak.

Met PBS leren we de kinderen wat onze gedragsverwachtingen op school zijn. Dit doen we door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te negeren. Vanuit het oogpunt ‘wat je aandacht geeft groeit’ stimuleren wij de kinderen op een positieve manier zich te houden aan de klas-, gang- en pleinafspraken.

Voor het aanleren van een gewenste werkhouding spelen de kinderen in teams Taakspel tijdens de lessen. De leraar en de kinderen bespreken welke werkhoudingsafspraken er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de afspraken te houden. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Het doel van Taakspel is kinderen zich beter aan werkafspraken houden, waardoor ze beter en taakgericht kunnen werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.

Leren en doen

Elke middag werken kinderen binnen verschillende jaargroepen samen aan een thema, dit doen wij middels de methode IPC.
IPC biedt thematisch onderwijs a.d.h.v. wereldoriënterende thema’s. Het streven is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk. Binnen de samenwerkingsopdrachten leren kinderen zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. Bij de verwerkingsopdrachten worden vaardigheden aangeboden en aangeleerd m.b.t. executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden.

Een voorbeeld van IPC met het thema Prehistorie (geschiedenis):

 • Ontdekken van de Europese landen in de IJstijd (aardrijkskunde)
 • Fossielen maken van klei (creatief)
 • Flora en fauna van die tijd (biologie)
 • Bezoek aan Naturalis (leren en doen buiten de school)

Onderwijs op maat

Op onze school geeft ons team op verschillende niveaus onderwijs. Van vakantie tot vakantie stellen we een periodeplan met de doelen op. Aan de hand van de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen bieden we de leerstof op niveau aan. We werken standaard op 4 niveaus, 3 basisniveaus (gemiddelde instructie, intensieve instructie en verkorte instructie) en waar nodig een 4e individueel niveau. Bij elk vak delen we de niveaus apart in, rekening houdend met hetgeen dat het kind nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

Binnen het werken op niveaus bieden we ook gedifferentieerde instructie volgens het directe instructie model, het werken aan de instructietafel en het lopen van hulprondes. Ook het verwerken van de lesstof vindt op niveau plaats, zowel naar inhoud als naar tempo.

Leerlingen die meer aankunnen bieden we verkorte instructie en verdiepende en verrijkende opdrachten waardoor zij uitdaging ervaren. Leerlingen die iets meer ondersteuning nodig hebben bieden we een helpende hand d.m.v. extra ‘andere’ instructie en meer oefentijd.

Meer- en hoogbegaafden

IKC Floriant is een begaafdheidsprofielschool; een school die, naast aanbod en aandacht voor alle leerlingen, extra onderwijsfaciliteiten biedt aan leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Onze aanpak is sterk gericht op het aanleren van vaardigheden naast het ontwikkelen van kennis.

Wij bieden:
Passend onderwijs aan iedere leerling en daarnaast specifiek aan:

 • leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid;
 • leerlingen met een specifieke begaafdheid t.a.v. taal of reken middels Spaans en wiskunde;
 • leerlingen met een specifieke begaafdheid t.a.v. op het hogere orde denken middels ontwerpend en ontdekkend leren, waarbij leerlingen aan de hand van het IPC-thema van de groep werken aan eigen leervragen;

 

Dit doen wij door:

 • samenwerken en -leren met gelijkgestemde leerlingen, de zgn. Peers;
 • de rol van de leerkracht, welke gericht is op:
  1. het stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen en het bieden van keuzemogelijkheden in hun leerproces;
  2. het coachen van de leerlingen en het hulp bieden op aanvraag;
  3. het leren van leerlingen om hun leerproces en leerresultaat zelfstandig te evalueren;
  4. het leren van leerlingen om op een constructieve manier samen te werken;
  5. het geven van feedback aan de leerlingen op getoonde zelfstandigheid en eigenaarschap en kwaliteit van samenwerken.