OR

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van kinderen op de Floriant zijn automatisch lid van de Oudervereniging (OV). Een groep enthousiaste vrijwilligers vormt de Ouderraad (OR) met een door de OV gekozen dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Welkom bij de Oudervereniging

Een school kan niet zonder Oudervereniging (OV). Ook op de Floriant is een OV actief. U bent als ouder/verzorger van één of meer leerlingen op de Floriant automatisch lid van de OV. Graag vertellen we wat de OV precies inhoudt.In tegenstelling tot de Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn om mee te denken over het beleid van de school, houdt de OV zich niet bezig met beleid. De OV heeft een andere rol waarin drie verschillende soorten activiteiten worden nagestreeft:

– Samen met het team van leerkrachten van de Floriant organiseert de OV gezellige activiteiten voor de leerlingen zoals de schoolreis, de Sinterklaas- en de Kerstviering;

– De OV kan ook als ‘brug’ dienen tussen de directie, het team van leerkrachten en ouders of tussen ouders onderling.

Minimaal eenmaal per jaar organiseert de OV een Algemene ledenvergadering (ALV), waarbij u van harte welkom bent.

De ouderbijdrage

Hoewel er zeer nauw wordt samengewerkt met de directie en het team van leerkrachten van de Floriant, staat de OV bestuurlijk en financieel los van de school. Om de activiteiten te financieren, wordt u als ouder/verzorger aan het begin van het schooljaar gevraagd de ouderbijdrage te betalen. Naast deze ouderbijdrage probeert de OV extra inkomsten te krijgen door bijvoorbeeld de inzameling van oud-papier. Er worden geen subsidies ontvangen.

De ouderraad

Een groep van enthousiaste vrijwilligers vormt de Ouderraad met een gekozen dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Elke activiteit wordt voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep waarin Ouderraad-leden en leerkrachten samenwerken. Per werkgroep is er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor alle grotere werkgroepen is een draaiboek aanwezig. De OV werkt met een begroting (die wordt goedgekeurd door de ALV) en per activiteit is een budget beschikbaar. Om zoveel mogelijk leuke activiteiten te doen binnen het budget van de OV is het van groot belang dat er genoeg enthousiaste ouders in de Ouderraad zitten en dat de Ouderraad kan rekenen op extra helpende handen van ouders/verzorgers. Vele handen maken licht werk en daarmee voorkomen we dat een activiteit niet door kan gaan uit (bijvoorbeeld) veiligheids-overwegingen.

Overige activiteiten
Buiten de jaarlijkse activiteiten (zie kader) wordt soms ingehaakt op projecten of thema’s die de school organiseert, al dan niet Unicoz-breed. De bijdrage kan bestaan uit het verstrekken van “handjes” door de Ouderraad of door het leveren van een financiële biijdrage voor de aankleding van een project.

De Floriant biedt de mogelijkheid om veel leuke activiteiten te organiseren. Uw hulp daarbij is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de Ouderraad.

Samen maken we er weer een gezellig  schooljaar van voor onze kinderen!

De volgende activiteiten komen (mede) met de hulp van de OR tot stand:

Schoolreis
In september begint het activiteitenprogramma met de schoolreis. Tot op het laatste moment proberen we de bestemming geheim te houden. Onderbouw en bovenbouw gaan meestal gescheiden naar een speel- of themapark. Kosten van de entree, het transport en de algemene bijbehorende kosten zijn inclusief. Het budget van de schoolreis beslaat meer dan de helft van de begroting van de OV.

Sinterklaas
Natuurlijk wordt de Sint met zijn Pieten weer uitgenodigd. Ze brengen een passend presentje en lekkers mee voor de kinderen.

Kerstmis
Tijdens de gezellige kerstdagen wordt de school in passende sfeer gebracht en wordt er met school een kerstdiner georganiseerd. Daarbij zorgen wij voor een kerstkoor  en glühwein voor de ouders.

Carnaval
Ook al wonen we in het nuchtere westen van ons land, Carnaval hoort er op de basisschool toch echt bij. De school wordt versierd en de kinderen mogen verkleed naar school komen.

Valentijnsbal
Rond Valentijnsdag organiseren we met de school een dansavond, waarbij er natuurlijk ook iets lekkers te eten en te drinken is. Dit vieren we het  ene jaar, het andere jaar vieren we Carnaval.

Pasen
Ook met Pasen vinden er diverse activiteiten plaats, bijvoorbeeld de Paaslunch en het paaseieren zoeken. Het schoolteam zorgt voor de Paasdienst en de invulling van Palmpasen.

Avondvierdaagse
Deze wordt vanuit de gemeente geïnitieerd. Wij haken hierop in en lopen met een groot gezelschap met voldoende volwassen begeleiders mee.

Sportdag
Aan het einde van het schooljaar organiseren we een sportief dagje. De organisatie, het gebruik van het sportterrein, benodigde middelen en algemene versnaperingen zijn inclusief. Om dit te doen slagen, zijn veel extra helpende handen nodig.

Eerste Heilige Communie (groep 4)
De kinderen die de Eerste Heilige Communie doen ontvangen een passende herinnering of geschenk.

Afscheidsfeest groep 8
De kosten van het schoolkamp aan het einde van het schooljaar voor leerlingen uit groep 8 worden niet betaald door de OV. Deze kosten zijn additioneel en school zal u apart om een bijdrage vragen. De OV doet wel mee aan het afscheid dat wordt georganiseerd en zorgt voor een afscheidscadeau voor de vertrekkende leerlingen. Tevens helpen we bij het schenken van drankjes bij de afsluitende musical.

diverse-hands-teamwork-medium
X