Ouderraad

Een school kan niet zonder ouderraad (OR). Ook op IKC Floriant is een OR actief. U bent als ouder van één of meer leerlingen op IKC Floriant automatisch lid van de OR. Graag vertellen we wat de ouderraad precies inhoudt. In tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn om mee te denken over het beleid van de school, houdt de OR zich niet bezig met beleid. De OR heeft een andere rol waarin drie verschillende soorten activiteiten worden nagestreefd:

  • Samen met het team van leerkrachten van IKC Floriant organiseert de OR gezellige activiteiten voor de leerlingen zoals de schoolreis, de Sinterklaas- en de Kerstviering;
  • De OR kan ook als ‘brug’ dienen tussen de directie, het team van leerkrachten en ouders of tussen ouders onderling.

Minimaal eenmaal per jaar organiseert de OR een Algemene ledenvergadering (ALV), waarbij u van harte welkom bent.

Activiteiten en ouderbijdrage

Hoewel er zeer nauw wordt samengewerkt met de directie en het team van leerkrachten van IKC Floriant, staat de OR bestuurlijk en financieel los van de school. Om de activiteiten te financieren, wordt u als ouder aan het begin van het schooljaar gevraagd de ouderbijdrage te betalen. Naast deze ouderbijdrage probeert de OR extra inkomsten te krijgen door bijvoorbeeld de inzameling van oud-papier. Er worden geen subsidies ontvangen.

De volgende activiteiten komen (mede) met de hulp van de OR tot stand:

Schoolreis
In september begint het activiteitenprogramma met de schoolreis. Tot op het laatste moment proberen we de bestemming geheim te houden. Onderbouw en bovenbouw gaan meestal gescheiden naar een speel- of themapark. Kosten van de entree, het transport en de algemene bijbehorende kosten zijn inclusief.

Sinterklaas
Natuurlijk wordt de Sint met zijn Pieten weer uitgenodigd. Ze brengen een passend presentje en lekkers mee voor de kinderen.

Kerstmis
Tijdens de gezellige kerstdagen wordt de school in passende sfeer gebracht en wordt er met school een kerstdiner georganiseerd. Daarbij zorgen wij voor een kerstkoor en glühwein voor de ouders.

Valentijnsbal
Rond Valentijnsdag organiseren we met de school een dansavond, waarbij er natuurlijk ook iets lekkers te eten en te drinken is.

Pasen
Ook met Pasen vinden er diverse activiteiten plaats, bijvoorbeeld de Paaslunch en het paaseieren zoeken. Het schoolteam zorgt voor de paasdienst en de invulling van Palmpasen.

Avondvierdaagse
Dit wordt vanuit de gemeente georganiseerd. Wij haken hierop in en lopen met een groot gezelschap met voldoende volwassen begeleiders mee.

Sportdag
Op Koningsdag organiseren we een sportieve dag. De organisatie, het gebruik van het sportterrein, benodigde middelen en algemene versnaperingen zijn inclusief. Om dit te doen slagen, zijn veel extra helpende handen nodig.

Eerste Heilige Communie (groep 4)
De kinderen die de Eerste Heilige Communie doen ontvangen een passende herinnering of geschenk.

Afscheidsfeest groep 8
De OR verzorgt de hapjes en drankjes tijdens de musicalvoorstellingen en de afscheidsavond. Daarnaast geven wij een afscheidscadeau voor de vertrekkende leerlingen.

Overige activiteiten

Buiten de jaarlijkse activiteiten (zie kader) wordt soms ingehaakt op projecten of thema’s die de school organiseert, al dan niet Unicoz-breed. De bijdrage kan bestaan uit het verstrekken van “handjes” door de ouderraad of door het leveren van een financiële bijdrage voor de aankleding van een project.

IKC Floriant biedt de mogelijkheid om veel leuke activiteiten te organiseren. Uw hulp daarbij is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de ouderraad.

Samen maken we er weer een gezellig  schooljaar van voor onze kinderen!