MR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van directie, leerkrachten en ouders met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De ideeën van ouders over goed onderwijs hoeven niet altijd overeen te komen met die van de leerkrachten en/of de directie. Daarom is het goed dat de MR namens ouders en leerkrachten tot eenduidige standpunten komt en die bespreekt met de directie. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal.

De MR heeft op sommige zaken stemrecht of adviesrecht. Dit is vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

– De vormgeving van het onderwijs
– De omgeving van het onderwijs
– Bespreken beleidsplannen (schoolondernemingsplan, nascholingsplan, ICT- beleidsplan, formatieplan)

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding:
– Alex Heemskerk (voorzitter)
– Safina Smak Gregor
– Daniëlla Roels- Fowler

Personeelsgeleding:
– Ivonne van der Meer, lid
– Ingrid van der Kleij, lid
– Jenny Middendorp, lid (secretaris/ notulist)

Via het Floriantje kunt u regelmatig een compact verslag van de MR lezen. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter.

Contact: mr@floriant.unicoz.nl

De Wet Medezeggenschap Scholen

———————————————————————————————

Ik ben inmiddels alweer vijftien jaar leerkracht op de IKC Floriant. Dit doe ik voornamelijk in de bovenbouw en met veel plezier. In de loop der jaren heeft de school zich behoorlijk ontwikkeld. Binnen de MR wordt er kritisch meegedacht en gediscussieerd over beleid, onderwijsvernieuwingen en andere ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het is fijn om in een kring van ouders, leerkrachten en directie tot besluiten en adviezen te komen, die ten goede komen van de school en de kinderen. In de MR ben ik actief als secretaris.

Hallo, ik ben Safina Smak Gregoor, moeder van Amira uit groep 3/4HB. Ik ben geboren en opgegroeid in Engeland. In 2003 ben ik naar Nederland verhuisd voor mijn Masters in Internationaal Belastingrecht aan de universiteit in Leiden. Daar ben ik mijn echtgenoot Roland tegen gekomen. Wij wonen nu in Zoetermeer in de wijk Oosterheem. Als bedrijfsjurist heb ik werkervaring in de (internationale) energie- en financiële sector.
Ik heb IKC Floriant gekozen voor mijn dochter vanwege de vrolijke sfeer, het IPC programma en het HB onderwijs dat wordt aangeboden. Ik vind het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat en de kans heeft om zijn of haar volledige potentieel te benutten. Vanuit o.a. mijn werkervaring en kennis van het onderwijssysteem in Engeland hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de medezeggenschapsraad.

Mijn naam is Daniëlla Roels-Fowler en ik ben moeder van Alyssa (4 jaar) en Thomas (0 jaar). Ik werk als paralegal/juridisch secretaresse op een advocatenkantoor in Rotterdam die gespecialiseerd is op het gebied van (internationale) handel, verzekeringen en aansprakelijkheidsrecht. Via de MR wil ik graag een bijdrage leveren omdat ik geloof dat actieve betrokkenheid van ouders essentieel is voor een school om het beste onderwijs te kunnen bieden voor de kinderen. De belangrijkste aandachtsgebieden voor de MR zijn volgens mij: communicatie tussen de school/leerkrachten en de ouders, borgen van de persoonlijke aandacht aan kinderen zodat hun persoonlijke ontwikkeling optimaal is en een gezonde financiële huishouding van de school zodat deze de middelen heeft om het beste te bieden aan de kinderen. Tevens geloof ik sterk in een open en constructieve dialoog tussen school en ouders en dat ouders, leerkrachten en school aan het einde van de dag samen het beste willen voor onze kinderen en dat er altijd gestreefd moet worden naar een gezamenlijke visie. Ik kijk er dan ook naar uit om met mijn mede MR-leden en de ouders samen te werken om deze doelen na te streven.

Mijn naam is Alex Heemskerk, vader van Jada en Brennan. Ik woon samen met Mirella. Mensen die mij kennen beschrijven mij als zorgzaam, vriendelijk maar doortastend en sportief.
In het dagelijks leven ben ik accountmanager. Ik krijg in mijn functie veel te maken met strategie- en beleidsbepaling. Vanuit die achtergrond vind ik het interessant om mee te denken over beleid en andere zaken van de school waar mijn kind op zit. Onderwijs maak je uiteindelijk samen!
Tevens vind ik het fijn om met andere betrokken ouders te praten over alles wat hen bezighoudt.
Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over diverse onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden teneinde gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

X