MR

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) overleggen vertegenwoordigers van directie, leerkrachten en ouders  met elkaar over alle aspecten van het onderwijs. Zowel ouders als leerkrachten hebben zo invloed op het beleid van de school. De ideeën van ouders over goed onderwijs hoeven niet altijd overeen te komen met die van de leerkrachten en/of de directie. Daarom is het goed dat de MR namens ouders en leerkrachten tot eenduidige standpunten komt en die bespreekt met de directie. Zo is het beleid van de school een zaak van ons allemaal.

 De MR heeft op sommige zaken stemrecht of adviesrecht  Dit is vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement. Belangrijke onderwerpen in de MR zijn onder meer:

  • De vormgeving van het onderwijs
  • De omgeving van het onderwijs
  • Bespreken beleidsplannen (schoolondernemingsplan, nascholingsplan, ICT- beleidsplan, formatiep

Wie zitten er in de MR?

 Oudergeleding:

- Sandra Dekker,  voorzitter
-
Jenny Middendorp, secretaris/ notulist
-
Pieter- Jan Bus, lid

Personeelsgeleding:

- Ingrid van der Kleij, penningmeester
-
Ellen Hartmann, lid 
-
Bianca Jutte, lid
-
Jenny Middendorp, lid

Via het Floriantje  kunt u regelmatig een  compact verslag van de MR lezen. Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter.

 Contact: mr@floriant.unicoz.nl

 De Wet Medezeggenschap Scholen

=======================================================================================

Wie zijn wij?

Oudergeleding:

Sandra Dekker

Mijn naam is Sandra Dekker. Ik heb twee zonen op de Floriant in respectievelijk groep 5 en 7. Ik ben nu ruim vier jaar actief in de MR. Binnen de MR zijn we samen met de directie bezig om van de Floriant een nog beter school te maken. Met als belangrijke aandachtspunten de sociale veiligheid, de kwaliteit van onderwijs en uiteraard een financieel gezonde school. In het dagelijks leven ben ik afdelingsleider havo op het Alfrink College en als lid van het managementteam ben ik goed op de hoogte van wat er op scholen speelt. Daarnaast geef ik nog enkele klassen Latijn. Mijn vrije tijd besteed ik grotendeels aan mijn gezin en ik sport in dat enkele uurtje dat overblijft.


Pieter-Jan Bus

Mijn naam is Pieter-Jan Bus en heb twee zonen. Marnick zit in groep 7 en Florian in groep 8. Ik zit nu ruim twee jaar in de MR. Waar ik erg op let, is dat de schoolleiding samen met de leraressen een hecht team vormen waarbij alles open en eerlijk wordt gedeeld, dat de kwaliteit van onder andere de schoolprestaties goed zijn, de communicatie naar de ouders goed verloopt en dat er een sluitende begroting is. De kwaliteit die geleverd wordt, is meer dan goed en dat moet zo blijven. Vooral omdat onze school in een wijk ligt waar het aantal kinderen afneemt. Door kwaliteit te leveren, kan deze fijne school behouden blijven op de lange termijn. Op mijn werk, werk ik veel samen met bestuurders, het management en kennisinstellingen ter verbetering van de waterveiligheid en -kwaliteit en ons milieu. Belangrijkste aspecten daarbij zijn het leggen van verbindingen, samenwerking, vertrouwen en doelen vaststellen. Aspecten die mooi van pas komen als MR-lid.

Alex Heemskerk

Mijn naam is Alex Heemskerk, vader van Jada (groep 4) en Brennan(die vanaf februari op school komt) en ik woon samen met Mirella. Mensen die mij kennen beschrijven mij als zorgzaam, vriendelijk maar doortastend en sportief.

In het dagelijks leven ben ik sales manager. Ik krijg in mijn functie veel te maken met strategie- en beleidsbepaling. Vanuit die achtergrond vind ik het interessant om mee te denken over beleid en andere zaken van de school waar mijn kind op zit. Onderwijs maak je uiteindelijk samen!
Tevens vind ik het fijn om met andere betrokken ouders te praten over alles wat hen bezighoudt.

Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over diverse onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden teneinde gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

Teamgeleding:

Ellen Hartmann

Mijn naam is Ellen Hartmann. Ik heb op verschillende scholen binnen Zoetermeer gewerkt en heb ervaring in alle groepen. Ik werk sinds 2011 op de Floriant. Omdat het goed is om alle facetten van een school te leren kennen en ik het interessant vind om samen met ouders naar o.a. de beleids-kant van de school te kijken zit ik in de MR. Fijn om van die kant mee te denken en iets te betekenen voor de school.


Ingrid van der Kleij

Ik ben Ingrid van der Kleij. Inmiddels werk ik al een flink aantal jaar op De Floriant als leerkracht. Eerst heb ik in verschillende groepen op de reguliere afdeling gewerkt en sinds 4 jaar werk ik op de afdeling voor hoogbegaafde kinderen. Samen met mijn duo-collega neem ik dit jaar groep 3/4 voor mijn rekening. Ik doe dit met veel plezier!
Ik vind het heel boeiend om in de MR te zitten. Samen met ouders en collega’s
kan ik hier meedenken en meepraten over het beleid van De Floriant.

Bianca Jutte

Ik ben Bianca Jutte. In 1995 ben ik op De Floriant komen werken. Sinds die tijd heb ik met veel plezier in bijna alle groepen lesgegeven. Dit jaar sta ik op de donderdag en vrijdag voor groep 4. Twee jaar geleden ben ik de personeelsgeleding van de MR komen versterken als algemeen lid. Daarnaast houd ik in de gaten wat er bij de GMR wordt besproken. Het is prettig om samen met ouders en collega's mee te denken over het beleid van onze school. Zelf heb ik twee jongens in de leeftijd van 8 en 12 jaar. Zij zitten in Pijnacker op school.

 
Jenny Middendorp

Ik ben inmiddels alweer dertien jaar leerkracht op de Floriant. Dit doe ik voornamelijk in de bovenbouw en met veel plezier. In de loop der jaren heeft de school zich behoorlijk ontwikkeld. Binnen de MR wordt er kritisch meegedacht en gediscussieerd over beleid, onderwijsvernieuwingen en andere ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het is fijn om in een kring van ouders, leerkrachten en directie tot besluiten en adviezen te komen, die ten goede komen van de school en de kinderen.

 Notulen MR vergadering 16-11-2015