Groepen Regulier

De leerkrachten van De Floriant in de reguliere klassen:

Groep 1/2a
Ingrid K. ma t/m woe
Anne-Lies 
do, vrij

Groep 1/2b
Anita ma t/m woe
Bianca A. dovrij

Groep 3
Mariska ma, woe, do, vrij
Jenny di 

Groep 4
Bianca J. ma, di
Ellen woe t/m vrij

Clustermiddag groep 3 en 4
Vrijdagmiddag: Ingrid en Mariska

Groep 5
Hanneke ma t/m woe
Ivonne do, vrij

Groep 6 
Nicolette ma, di, woe
Jenny do, vrij 

Clustermiddagen groep 5 en 6
Dinsdagmiddag: Hanneke en Nicolette
Donderdagmiddag: Ivonne en Jenny

Groep 7
Simone ma t/m vrij

Groep 8
Nienke ma, woe, do, vrij 
Nicky di

Clustermiddagen groep 7 en 8:
Maandagmiddag: Sabrina en Simone
Dinsdagmiddag: Sabrina en Simone
Donderdagmiddag: Nicky en Simone
Vrijdagmiddag: Nienke en Simone